Zásady ochrany osobných údajov

(platné od 01.03.2023)

Spoločnosť A Keramika Bardejov, s. r. o., so sídlom Duklianska 11, 085 01 Bardejov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27281/P, (ďalej len „prevádzkovateľ“) jasne prehlasuje, ako spracovávame Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“).

Aké typy údajov spracovávame?
Spracovávame vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne, ak sa na nás obrátite s otázkou, či dopytom na službu, alebo tovar prostredníctvom kontaktného formuláru. Bez uvedenia povinných údajov v kontaktnom formulári, nie je možné vybaviť vašu požiadavku.
Konkrétne údaje, ktoré od Vás žiadame:

 •  Emailová adresa (povinný údaj)
 •  Meno (povinný údaj)
 •  Telefónne číslo ( dobrovoľný údaj)

 

Kategórie príjemcov osobných údajov
A. Kontaktný formulár
Vaše osobné údaje sú poskytnuté nasledujúcim kategóriám:
Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP)

 • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov
 • Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
B. Cookies
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:
Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP) 

 • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov
 • Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
 • Poskytovateľ trackovacích služieb za účelom skvalitňovania služieb

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Účel spracovania osobných údajov
A. Kontaktný formulár

Osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári sú spracovávané za účelom spätného kontaktovania a odpovede na Vašu správu.
B. Cookies
Vďaka cookies si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich previedli, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane, zlepšujú a zjednodušujú Vašu návštevu webu .Stránky môžete používať a prehliadať bez toho, aby ste nás informovali o tom, kto ste a nemusíte nám poskytovať nejaké osobné údaje.

Aké cookies spracovávame?

Cookies je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení a je opäť používaný behom vašich ďalších návštev. Cookies je uložené na pevnom disku vo vašom počítači a nie na stránke. Využívame cookies ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Dokážeme tým odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám.

Analytické cookies zhromažďujú informácie o použivaní našej webovej stránky. Na našom webovej stránke sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Tieto informácie zahrňujú typ internetového prehliadača a operačného systému, IP Adresu, miesto a čas a meranie návštevnosti webu. 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súhlas s používaním cookies je možné vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Vaše práva a možnosti

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21), právo na opravu OÚ (§ 22), právo na vymazanie OÚ (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania OÚ (§ 24), právo na prenosnosť OÚ (§ 26), právo namietať spracúvanie OÚ (§ 27) a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

Právo na prístup:

Ak chcete získať ďalšie informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov, máte právo požiadať spoločnosť A Keramika Bardejov s.r.o., o vydanie potvrdenia o tom, či spoločnosť A Keramika Bardejov s.r.o. spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. 

Právo na opravu:
Kedykoľvek máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne. V rámci uvedeného účelu máte takisto právo na doplnenie akýchkoľvek neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz:
Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, a to v týchto prípadoch:
● údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané;
● odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a na spracúvanie neexistuje žiadny ďalší právny základ;
● máte námietky voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
● osobné údaje je potrebné vymazať, aby bol zachovaný súlad so zákonnou povinnosťou, ktorá sa na nás vzťahuje;
● boli zhromaždené osobné údaje dieťaťa (osoby mladšej ako 16 rokov), za ktoré nesiete zodpovednosť ako zákonný zástupca týkajúcu sa používania IT služieb.


Právo na obmedzenie:
Máte právo požiadať, aby bolo spracúvanie vašich osobných údajov do určitej miery obmedzené a to, ak namietate správnosť vašich osobných ,ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné, namietate výmaz a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.

Právo namietať:
Ak máte osobné dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.

Právo na prenosnosť osobných údajov:
Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov (napr. dátová brána).

Sťažnosti
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov zákona:

 • zásada zákonnosti § 6
 • zásada obmedzenia účelu §7
 • zásada minimalizácie OÚ § 8
 • zásada správnosti § 9
 • zásada minimalizácie uchovávania § 10
 • zásada integrity a dôvernosti § 11
 • zásada zodpovednosti § 12
 • podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ
 • podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti 

 

Kontaktné údaje
Ak chcete získať ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov alebo ak máte nejaké otázky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na adrese:

Kontaktná osoba:

Meno a priezvisko: Ing. Elena Barnová

Telefón: 0905 355 906

Mail: ebarnova@akeramika.sk

Prevádzka:

Názov prevádzky: A Keramika Bardejov, s.r.o.

Adresa: Duklianska 11, 085 01 Bardejov, SR

Zmeny zásad
Tieto zásady ochrany údajov môžeme aktualizovať s cieľom opraviť nezrovnalosti alebo zachovať súlad s novými zákonnými alebo technologickými požiadavkami.